Fråga: Hur ser ni på detta med mindre barngrupper i skolan?

Svar: Vi anser att man måste gära rätt från början, att göra rätt från början är att barn blir sedda i tidiga åldrar och med det sagt så menar vi att barngrupperna i förskolan och de första åren i grundskolan skall minska. Detta är dock en av de dyraste reformerna man kan göra men eftersom den också är en av de viktigaste så har vi sagt att Vid utgången av 2018 skall barngrupperna i förskolan ha minskat med i snitt minst ett barn per avdelning.

Men det räcker inte bara med mindre barngrupper, vi måste också se till att vi har tillräckligt med bra och utbildad personal och vi tror att personaltätheten också behöver öka. 

Lärarkåren skall samtidigt få en gedigen kontinuerlig kompetensutveckling och ges tid att vara med barnen vilket gör att den administrativa bördan skall minskas och det rejält.

Bra lärare och barn som blir sedda är att göra rätt från början.

Fråga: När får vi bort underbemanningen inom skolan och äldreomsorg?

Svar:  När det gäller skolan så vill vi att lärarna skall undervisa och inte administrera, vi har dessutom sagt att vi behöver fler speciallärare och elevassistenter för att ta hand om de elever som behöver extra stöd, både dom som behöver hjälp med att nå godkänt men också för dom som vill och kan prestera mer.

I äldreomsorgen så har UP medverkat i att besluta om att ta bort delade turer och nu vill vi ta tag i tryggheten för äldre som idag har hemtjänst ... det får inte vara så att under en veckas tid så kommer det och går 20 olika människor i en äldre människas hem ... har sätter vi ett första max tal på 12 ... även det är mycket men där skall vi ligga vid utgången av 2018.

Fråga: Kommer någon skola eller daghem att läggas ner under nästa mandat period om ni får bestämma?

Svar: Utvecklingspartiet står fast vid att vi skall behålla våra bygdeskolor vilket innebär att vi inte tänker lägga ner någon skola som idag är verksam i Kungälvs kommun och detta avser då också serviceorterna Kode, Kärna, Marstrand, Hålta, Ytterby. Det som däremot kan hända är att det byggs nya skolor på orten och när en ny skola står klar, då kommer givetvis den skola som ersätts att läggas ner eller få annat användningsområde.

I den investeringsplan som är antagen av kommunfullmäktige så finns det planer på att bygga en ny skola på Koön vilket gör att när den skolan står klar så kommer den andra skolan få annan verksamhet. Likaså i Kode behöver vi ersättningsbygga för Tunge skola, här har förvaltningen ett uppdrag att titta på olika alternativ där man också tittar på en framtida f-9 skola och svar på denna utredning får vi redan denna hösten.

I centrum kan det också finnas anledning att se över skolorna men då framför allt vad gäller deras skick, det kan vara så att vi behöver bygga en ny skola någonstans för att det är effektivare än att renovera en annan skola och då blir det av det skälet en nedläggning.

När det gäller förskolor så har vi medverkat och tagit beslut om att bygga förskolor i storleksordningen 4-6 avdelningar, detta kan och kommer att leda till att en del enavdelningar läggs ner, ja. Vi ställler dock krav på att man skall ha minst ett helt läsårs förvarning och att informationen till berörda är fulländig.

Fråga: Thorildskolan är i mycket dåligt skick, tänker ni göra något åt det?

Svar: Självklart, Vi har avsatt ca 70 miljoner kronor i den nu gällande investeringsplanen och tanken var att 20 miljoner skulle ha gått åt i år redan. Tyvärr har det blivit fördröjningar, som vanligt i Kungälv, men både Thorild och Ytterbyskolan skall rustas upp!