Fråga : Jag har hört att ni är emot vindkraft ... varför är ni det?

Svar : Du har nog hört fel! 

Utvecklingspartiet är ett lokalt parti som tar miljöhänsyn på mycket stort allvar, i detta gäller att vi arbetar med de 16 nationella miljömål som finns och ser hur vi inom kommunens gränser kan verka för en hållbar utveckling. Ibland kolliderar miljömål med varandra, en sådan målkonflikt finns exempelvis mellan att producera förnyelsebar energi och därigenom begränsa klimatpåverkan kontra god bebyggd miljö eller levande skogar.

Som ett lokalt parti har vi valt att koncentrera oss på det vi kan göra på hemmaplan och vi prioriterar därför exempelvis god bebyggd miljö före förnyelsebar energi som dessutom är en statlig uppgift. Som parti tar vi inte ställning för eller emot vindkraft, vi tar ställning till att bevara fina naturområden såsom Vävra berg och Svartedalen ... därför säger vi nej till placeringen av vindkraftsverk, inte till verken i sig.