Vårt idéprogram


DEMOKRATISKA VÄRDEN

Demokrati och folkstyre går hand i hand, i Kungälv är vi ytterst tydliga i att politikens uppdragsgivare är dess medborgare och vår organisation genomsyras av detta synsätt.

Politisk organisation i förändring (POF); denna grundtanke ska genomföras  och vara fullt implementerad vid utgången av 2017. Kommunens beredningar ska då utgöra grunden för allt framtida politiskt utvecklingsarbete i kommunen.

Kommunstyrelsens roll begränsas till att genomföra kommunfullmäktiges beslut och sköta de uppgifter kommunallagen anger. Rollen är att styra, leda och följa upp förvaltningens arbete utifrån de ekonomiska och strategiska mål som kommunfullmäktige anger samt bereda ärenden för fullmäktige.

Alla politiska beslut som tas ska vara spårbara.

Ett helt integrerat IT-system skall vara i drift vid utgången av 2017. Kommunfullmäktige ska ha en övergripande teknisk finansiell och tidsatt plan 2014. IT-läget ska redovisas för fullmäktige 2016 och vid målgång 2017.

Det ska vara enkelt att ta del av politiska handlingar och protokoll på kungalv.se och verksamheternas resultat ska kommuniceras med medborgarna för att bidra till ökad insyn.


____________________________________________________________________________
 

UTBILDNING

Både individ och samhälle tjänar på att man gör rätt från början. I vårt Kungälv ska alla barn bli sedda och vi tar till vara vår personals kompetens.

Vi vill stärka intresset för lärande och öka andelen elever som når kunskapsmålen med särskilt fokus på grundskolan. Som ett led i att synliggöra alla elever skall den genomsnittliga klasstorleken i grundskolan på sikt vara max 24 elever/klass.

Förskoleklassernas storlek ska under perioden 2014-2017 minskas med i genomsnitt ett barn per avdelning. Målet för 2025 är att storleken på barngrupperna ska vara 15 barn/grupp.

Utveckla pedagogiken med hjälp av IT, exempelvis genom interaktiva klassrum och ökad datortäthet i skolan.

Administrativa arbetsuppgifter för lärarkåren ska minskas med 10 procent och andelen lärarledda lektionstimmar ska ökas i motsvarande grad fram till 2017.

Såväl elevernas som skolpersonalens arbetsplats och arbetsmiljö skall ges de allra bästa förutsättningar för lärande. Lokalerna ska främja lärandet och vara rätt utformade för det syftet. Vid framtagande av investeringsplaner ska skolan prioriteras först.


____________________________________________________________________________
 

VÅRD OCH OMSORG

I Kungälv säkrar vi individens trygghet vid sjukdom, arbetslöshet, funktionsnedsättning och ålderdom. I Kungälv ska det vara tryggt att födas, växa upp, leva, bo och åldras.

Hemtjänstgrupperna organiseras utifrån brukarens behov. Vidare ska fastställt  biståndsbeslut och vilken personal som dagligen möter brukaren vara känd av denne. Under en normal arbetsvecka ska max 6 olika personer besöka och hjälpa den behövande. Efter beslut om plats på äldreboende ska fast plats garanteras inom 3 månader. Kommunens nuvarande köer ska snarast byggas bort och senast 2017 ska Kungälv vara självförsörjande när det gäller boende för våra äldre.

I Kungälvs kommun ska vi ta hänsyn till hela familjesituationen då ett barn har en funktionsnedsättning. Om familjen så önskar ska en samlad bedömning av familjens situation kunna komplettera den enskildes behov av hjälp inför beslut om insats.

Tjänstegarantier ska utformas och finnas tillgängliga i alla sektorers delar senast år 2017.

____________________________________________________________________________

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

En kommuns främsta uppgift är att ge boende kommunal service. Det råder bostadsbrist i alla kommuner i närområdet. Därför är det ett lågriskprojekt att bygga bostäder. Det attraktiva boendet är dessutom en magnet för fler skattebetalare, vilket ger ökade resurser till vår välfärd.

Samhällsbyggnadssektorns fysiska planering ska utgå från kommunens egna behov vad avser bostäder och mark för företagsetableringar men samtidigt ha perspektivet Göteborgsregionens bostadsbrist som utgångspunkt i sin planering.

Kommunens bostadsbrist ska vara byggd ikapp 2017. Det långsiktiga målet för bostadsproduktion ska vara att kommunen 2025 har växt till 50 000 invånare.

Serviceorterna ska växa och 2025 ska dessa orter med angränsande grannbyar ha ett upptagningsområde på ca 3 000 invånare. För att underlätta detta scenario ska samhällsbyggnadssektorn senast 2017 ha fastställt tjänstegarantier vad avser bygglov, detaljplanehandläggning och andra tillståndspliktiga ärenden.

VA-utbyggnaden i kommunens kustzon ska fullföljas och senast 2025 ska risken för saltvatteninträngning i vårt dricksvatten samt bristfälliga avloppslösningar i kustzon vara åtgärdade.

Senast 2025 ska gång- och cykelstigar binda ihop kommunens huvudort med samtliga serviceorter.

Kungälvs kommun bygger upp en egen anropsstyrd lokaltrafik på landsbygden, som ett komplement till Västtrafik.

Vi vill främja en hållbar utveckling. Människans hälsa och mijön ska skyddas. Lokalisering av verksamhet ska ske på plats där ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för miljön.

Den biologiska mångfalden ska bevaras. I kommunen finns tysta orörda områden, som är habitat för särskilt skyddsvärda arter. Våra unika naturområden ska bevaras för framtida generationers rekreation och naturupplevelser.

____________________________________________________________________________

 

VINDKRAFTETABLERING

Utvecklingspartiet har öppet motsatt sig den olämpliga etableringen av vindkraft på Vävra Berg - och nu även i Svartedalen. Vi arbetar oförtrutet vidare med dessa frågor.

Vårt ställningstagande har flera orsaker, men främst av allt värnar vi om närboendes mentala och fysiska välbefinnande. Det kommer ständigt nya medicinska rapporter om "vindkraftsrelaterad översjuklighet hos närboende" vilket ger oss rätt i vår oro. Energimyndigheten kräver idag minst 800 meters skyddsavstånd. Utvecklingspartiet krävde 750 meter medan Kungälvs övriga politiker fastslog 400 meter - trots att även kommunens egna experter avrådde etableringen!

____________________________________________________________________________

 

NÄRINGSLIV OCH ARBETE

En attraktiv kommun kräver ett aktivt näringsliv. Kungälv ska vara det självklara valet vid nyetableringar, omlokaliseringar och expansion av befintliga företag. I Kungälv ska ungdomar få riktiga arbeten tack vare ett väl utvecklat samarbete mellan kommunens näringslivsbolag Bokab, dess företagarorganisationer och kommunens utbildningsväsende. I Kungälv säger vi ja, inte nej!

Utökat stöd för etableringar, nyföretagande och befintliga företagsorganisationer. De nya etableringarna ska till 2017 ge kommunen minst 500 nya arbetstillfällen.

Det kommunala bolaget Bokab ska till 2017 utvecklas till att vara kommunens samlade resurs när det gäller näringslivsfrågor.

Målsättningen är att senast 2025 ska Kungälvs kommun vara rankad bland de tio främsta kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.

Försörjningsstödet i kommunen ska minska med minst 20 procent fram till år 2017 i förhållande till 2014 års nivå, bl a genom ökat antal stödanställningar, jobbcoaching och arbetsmarknadsinsatser som utgår från efterfrågan på arbetsmarknaden.


____________________________________________________________________________

KULTUR OCH FRITID

Tillgodose behov av kultur och berikande fritid, kultur- och fritidsverksamhet är samhällets livslunga, dess ständigt blommande trädgård. Som sådan måste den också skötas genom att ständigt vattnas och berikas. I Kungälv är vi stolta över vårt historiska arv, vår framgångsrika idrottsverksamhet och vår kulturella särart.

Stöd till föreningar som bedriver verksamhet inom såväl kultur som fritidsområdet ska senast 2018 vara jämställt mellan män och kvinnor, pojkar och flickor.

Kunskap och intresse för Kungälvs historika och utveckling ska särskilt uppmärksammas. Kungälvs kommun ska medverka till att uppförandet av ett permanent museum eller liknande sker i samverkan med lokala intresseföreningar. Målet är att en sådan anläggning är i drift senast utgången av 2017.

En byggnation/projektering av en större multisporthall avsedd för såväl bredd- som elitidrott, ska utredas och förutsättningarna för ett kommunalt engagemang i denna projektering ska snarast fastställas. Samverkan kring denna fråga ska ske med intresserade aktörer i Kungälv med omnejd.

____________________________________________________________________________